Pályázati felhívás temető üzemeltetésére


tiszabercel-cimer.jpg

Tiszabercel Község Önkormányzata– a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény és az annak végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 01.) Korm. rendelet (a továbbiakban: korm. rendelet) alapján – pályázatot ír ki köztemető – kegyeleti közszolgáltatási szerződés útján történő – üzemeltetésre.

A temető a Római Katolikus Egyház és a Görög Katolikus Egyház 1-ed 1-ed tulajdoni illetőségét képező Tiszabercel 353/1 hrsz-ú temető művelési ágban nyilvántartott ingatlan,  a Református Egyház kizárólagos tulajdonát képező  Tiszabercel 358/1 hrsz-ú temető művelési ágban nyilvántartott ingatlan, valamint az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező a Tiszabercel  358/1/A hrsz-ú ravatalozóként nyilvántartott ingatlan. Tiszabercel község önkormányzata az egyházakkal temető fenntartási megállapodást kötött, így a temető fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatosan – mint köztemető fenntartója jár el.  (a továbbiakban: köztemető)

A temető üzemeltetésére vonatkozó kegyeleti közszolgáltatási szerződés határozott időre, öt éves időtartamra, 2012. május 1. napjától 2017. május 31. napjáig jön létre.

Kegyeleti közszolgáltatási szerződés csak azzal a gazdálkodó szervezettel köthető, amely a temetőkről és temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvényben és annak végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 01.) Korm. rendeletben meghatározott szakmai, pénzügyi és egyéb feltételeknek megfelel, és azokat a pályázat benyújtásával egyidejűleg hitelt érdemlően igazolja.

A pályázathoz az alábbi mellékleteket kötelezően csatolni kell:

• igazolás arra vonatkozóan, hogy a pályázó rendelkezik a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvényben és annak végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 01.) korm. rendeletben meghatározott – az üzemeltetőre és a temetkezési szolgáltatókra is vonatkozó – szakmai, pénzügyi és egyéb feltételekkel
• a pályázó 30 napnál nem régebbi cégkivonata, képviselőjének aláírási címpéldánya
• nemleges adóigazolás csatolása az APEH-től és a helyi adóhatóságtól
• a pályázó teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy ellene csőd- vagy felszámolási eljárás nincs folyamatban

A pályázathoz csatolni kell továbbá a törvényben meghatározott tartalmú kegyeleti közszolgálati szerződés tervezetét is.

A pályázat nyertese (üzemeltető) jogosult és köteles:

a) meghatározni a temetkezési szolgáltatás, illetőleg a temetőben végzett egyéb vállalkozási tevékenységek ellátásának temetői rendjét;
b) biztosítani az eltemetés (urnaelhelyezés) feltételeit, ideértve a temetési helyre való első temetést megelőzően a sírhely kiásásáról (sírásás) való gondoskodást;
c) megállapítani a temetőlátogatók kegyeletgyakorlásának feltételeit, a nyitvatartási időt;
d) biztosítani a ravatalozó, boncolóhelyiség és ezek technikai berendezései, tárolók és hűtők, valamint a temető egyéb közcélú létesítményei (infrastruktúra) karbantartását, és működtetni azokat;
e) gondoskodni a temetőbe kiszállított elhunytak átvételéről, és biztosítani a temető nyitását, zárását;
f) megőrizni a nyilvántartó könyveket;
g) tájékoztatni a temetőlátogatókat;
h)    kijelölni a temetési helyeket;
i)    elvégezni a temető és létesítményeinek tisztán tartását, fűnyírását, az utak karbantartását, síkosság mentesítését és a hó eltakarítást, úgy hogy a terület egész évben állandó jelleggel rendezettséget mutasson;
j)    havi rendszerességgel összegyűjteni és elszállítani a hulladékot;
k)    gondoskodni a temető rendjének betartásáról és betartatásáról;
l)    összehangolni a temetői létesítmények, így különösen a ravatalozó használatos temetkezési szolgáltatói tevékenységeket, szervezési intézkedésekkel elősegíteni a temetés és az urnaelhelyezés zökkenőmentes lefolytatását;
m)    gondoskodni az ügyfélfogadásról.

Egyéb kikötések:

?    Az üzemeltető a temetkezési szolgáltatók tekintetében az egyenlő bánásmód elvét köteles tiszteletben tartani
?    A sírhely árak és a szertartási díjak mértékét az önkormányzat nem szabályozza, annak megállapítása az egyházak joga marad, mely díjakat a temettető közvetlenül az egyházaknak fizet meg.
?    Az üzemeltető köteles a temetkezéssel kapcsolatos ügyintézésről és a temetkezési szolgáltatások igénybe vételének feltételeiről a temetőben és a telephelyén hirdetményt kifüggeszteni.
?    Az üzemeltető lehetőleg nyisson irodát a településen, ahol ügyfélfogadást tart és bemutató helységként szolgál a kellékek árusításához.
?    Az üzemeltető kötelezettséget vállal arra, hogy a kegyeleti közszolgáltatást más gazdasági tevékenységétől számvitelileg elkülöníti.
?    Az üzemeltető köteles
a)    az üzemeltetés, illetőleg a temetkezési szolgáltatás költségeinek megosztására az önkormányzat által elfogadott számviteli szabályzatot alkalmazni;
b)    az üzemeltetéssel összefüggő bevételeiről és kiadásairól, valamint tevékenységéről az önkormányzatot évente tájékoztatni.
?    Az üzemeltető – figyelemmel a vonatkozó jogszabályokra - teljes körű temetkezési szolgáltatás végzésére jogosult. Teljes körű temetkezési szolgáltatás a Korm. rendeletben meghatározott temetkezési szolgáltatási tevékenység.
?    Temetkezési szolgáltatási tevékenység kormányrendeletben meghatározott műszaki, közegészségügyi és alapvető kegyeleti, illetve személyi feltételek szerint gyakorolható. A temetkezési szolgáltató köteles az engedélyezett temetkezési szolgáltatási tevékenységet a kegyeleti jogok betartása mellett, folyamatos rendelkezésre állással ellátni. Tevékenységének gyakorlása során a szolgáltató a jogszabályokban meghatározott alapelvek érvényesülését köteles biztosítani.

A pályázat benyújtási határideje: 2012. április 16. napja.

A pályázat benyújtásának helye: Tiszabercel Község Polgármesteri Hivatala, (4474 Tiszabercel, Fő u. 40.)

További információ a 42/204-606-os telefonszámon, Szántó Zsolt polgármestertől kérhető.

A pályázat elbírálása: A pályázatokat a Képviselő-testület a benyújtást követő képviselő-testületi ülésén bírálja el, és egyben fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

Tiszabercel, 2012. március 5.

A képviselő-testület nevében:

Szántó Zsolt
polgármester

Pályázatok


max maillots max maillot air jordan pas cher air jordan pas cher air jordan pas cher air jordan pas cher air jordan pas cher golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet pandora pas cher pandora pas cher pandora pas cher pandora pas cher pandora pas cher pandora pas cher pandora outlet pandora outlet pandora outlet pandora outlet pandora outlet pandora outlet woolrich outlet