Pályázatok

Közösségi színtér felújítása Tiszabercelen

Kedvezményezett neve: Tiszabercel Község Önkormányzata
Projekt azonosító száma: 1939559997
Projekt címe: Közösségi színtér felújítása Tiszabercelen
Szerződött támogatás összege: 9 142 975 Ft
Támogatás mértéke: 95 %

Projekt tartalmának rövid bemutatása: Tiszabercel, Fő u. 52. szám alatt található Közösségi ház került felújításra. A vizes blokk került bővítésre, melynek eredményeként mozgáskorlátozottak által is használható mosdóhelyiség került kialakításra. A tető teljes felújítására is sor került.

A projekt befejezési dátuma: 2021.08.05.

Belterületi vízrendezés

Tiszabercel Község Önkormányzata évek óta tervezi a település belvízelvezető hálózatának kiépítését, mely a nagy beruházási költség miatt csak több ütemben valósulhat meg a településen. A globális klímaváltozás következményeként növekszik az extrém időjárási helyzetek gyakorisága, valamint az intenzív záporos csapadékhullás is egyre gyakoribb a településen. A csapadékvíz-elvezető hálózatok megépítésével célunk még a környezet rendezett kialakítása, a balesetveszélyes árkok megszűntetése, kulturált utcakép megteremtése. Célunk egy időtálló, esztétikus, a mai kornak megfelelő színvonalú csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítése.

Tiszabercel Község Önkormányzata a Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretében a TOP-2.1.3-16-SB2-2019-00002 azonosítószámú „Tiszabercel község belterületi vízrendezés I. ütem” elnevezésű projekt keretében -3,153 km hosszan - bel- és csapadékvízvédelmi rendszerének kiépítését valósíthatja meg Európai Uniós támogatásból.

Az I. ütemben a legveszélyeztetettebb területrészeken kerül megvalósításra a belvízelvezető rendszer. Az belterület központjában lévő Fő utca, Kossuth utca teljes hosszán, valamint az Ady Endre utca és a Szabadság utca rövid szakaszán kerül kialakításra.

A beruházás során új csatornák épülnek, valamint a meglévő nem megfelelő állapotú csatornák átépítésre kerülnek.

A beruházás megvalósítására Tiszabercel Község Önkormányzata 266 313 954 Ft támogatási összeget nyert el.

A lakosság életminőségének javítását szolgáló fejlesztések kivitelezése 2021. év második felében kezdődnek meg.

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Tiszabercel Község Önkormányzata a Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül TOP-2.1.3-16 jelű, Települési Környezetvédelmi Infrastruktúrafejlesztések tárgyú felhívásra pályázatot nyújtott be. Az önkormányzat támogatási igényét pozitív elbírálásban részesítette a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság.

A TOP-2.1.3-16-SB2-2019-00002 azonosítószámú „Tiszabercel község belterületi vízrendezés I. ütem” elnevezésű projekt keretében településünkön a Fő utca és a Kossuth utca  egy részének bel- és csapadékvízvédelmi rendszerének kiépítése valósul meg.

Az elnyert támogatás összege: 266 313 954 Ft, amelyet az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosít.

A támogatás intenzitása: 100 %

A pályázat célja a településen bel- és csapadék-vízvédelmi rendszerének kiépítése által az ott élők életminőségének javulása.

A lakosság életminőségének javítását szolgáló fejlesztések 2022. szeptember 30-ig valósulnak meg Európai Uniós támogatás segítségével.

BURSA HUNGARICA 2021. évi Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

A Képviselő-testület döntése alapján Tiszabercel Község Önkormányzata a 2021. ében is csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz.

2020. november 5-ig nyújthatók be az „A” illetve „B” típusú 2021. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok a központi EPER-Bursa rendszeren keresztül. Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (további tájékozódás: http://www.emet.gov.hu/hatter_1/bursa_hungarica/) által kiírt pályázat beadásához a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (EPER-Bursa rendszer) pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx.

Azok a hallgatók, akik korábbi években is pályáztak az ösztöndíjra nem kell ismét regisztrálniuk, hanem a már meglévő felhasználónévvel és jelszóval tehetik meg a csatlakozást.

A pályázat benyújtásával kapcsolatos további információk, útmutatók, tájékoztatók a www.tiszabercel.hu weboldalon megtalálhatóak.

Minden, határidőn belül benyújtott, formailag megfelelő pályázatot a Képviselő-testület a pályázati felhívásban megjelölt határideig elbírálja és annak indoklással ellátott eredményéről a pályázót határozatban értesíti. A határidőn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a támogató a bírálatból kizárja, és kizárását írásban indokolja. A Képviselő-testület az elbírálás során korra, nemre, bőrszínre, felekezeti vagy világnézeti hovatartozásra, tanulmányi eredményre tekintet nélkül, kizárólag a pályázó szociális rászorultságának objektív vizsgálatára tekintettel jár el.

A pályázóknak a rendszerből kinyomtatott és aláírt kérelmükhöz csatolniuk kell:

• a jelenlegi tanulói jogviszonyt igazoló lapot,

• igazolást a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről (a háztartásban az egy főre jutó jövedelem nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át /114 000 Ft/

ha – a pályázó árva, vagy félárva, a pályázót egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, a pályázó valamilyen krónikus betegségben szenved, vagy a családjában tartósan beteg vagy rokkant személy van, a pályázó szülője munkanélküli vagy rokkantnyugdíjas, a pályázó családjában az eltartottak száma 3 vagy annál több, a pályázó állami gondozott, vagy gyámolt, vagy kiskorú gyermek eltartásáról gondoskodik,

illetve minden más esetben az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 450 %-át. /128 500 Ft/)

• a szociális rászorultságot igazoló iratokat,

• lakcímkártyájuk fénymásolatát.

A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva, a szükséges mellékletekkel ellátva egy példányban kell a Tiszaberceli Közös Önkormányzati Hivatalhoz (4474 Tiszabercel, Fő utca 40.) eljuttatni.

Amennyiben valamilyen probléma merülne fel a pályázat kitöltésében Tiszabercel honlapján megtalálható a felhasználói kézikönyv, illetve önkormányzatunk dolgozói is szívesen állnak rendelkezésre.

Tiszabercel, 2020. október 12.

Szántó Zsolt sk.
polgármester

Közétkeztetési Intézménye intézményvezető álláspályázat

Tiszabercel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
A „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992.évi XXXIII. törvény 20/A §-a alapján
pályázatot hirdet
Tiszabercel Község Önkormányzatának Közétkeztetési Intézménye
intézményvezető (magasabb vezető)
beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, három hónap próbaidő kikötésével.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A magasabb vezetői megbízás időtartama:
A magasabb vezetői megbízás határozott időre, 2020. április 1-től 2024. március 31-ig szól.

Munkáltatói jogkör gyakorlója:

Tiszabercel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete.
Az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.

 

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4474 Tiszabercel Fő utca 30. sz

 

A beosztáshoz tartozó, illetve a magasabb vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény biztosítja a gyermekétkeztetést az óvodás, általános iskolás, gyermekek részére köznevelési intézményben, valamint az intézményen kívüli gyermekétkeztetést. Biztosítja a rászoruló gyermekek szünidei gyermekétkeztetését. A szociális étkeztetés és nappali ellátást igénybe vevők részére étkezés biztosítása helyben fogyasztással vagy az étel elvitelével vagy házhoz szállítással. Ellátja a munkahelyi és vendég étkeztetést, helyben fogyasztással vagy az étel elvitelével.

Az intézményvezető feladata és felelőssége az intézmény szakszerű, jogszerű és hatékony, költségtakarékos működésének biztosítása, szakmai munkájának irányítása, az intézmény képviselete. Gyakorolja az intézmény alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat. Dönt az intézmény működésével kapcsolatos minden olyan ügyben, melyet jogszabály nem utal más szerv hatáskörébe. Feladata továbbá a jogszabályban előírt szabályzatok elkészítése, alkalmazása. Gondoskodik a jogszabályok, a Képviselő-testület határozatainak, utasításainak a végrehajtásáról. Elkészíti az intézmény éves költségvetését. Felelős az intézmény pénzügyi gazdálkodásáért, a jóváhagyott költségvetés betartásáért.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadóak.

Pályázati feltételek:

 • felsőfokú végzettség és élelmezésvezető, valamint államháztartási mérlegképes könyvelő szakképzettség,

 • magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető, a kinevezés a szakmai képzettségnek megfelelő munkakörre szól,

 • legalább 15 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekétkeztetés területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

 • büntetlen előélet, cselekvőképesség,

 • magyar állampolgár, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy,

 • vagyonnyilatkozat-tétel vállalása.

Elvárt kompetenciák:

 • kiváló szintű szakmai ismeret, terhelhetőség,

 • a jogszabályok ismerete.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai életrajz,

 • az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,

 • végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok (egyszerű másolatai),

 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet,

 • szakmai gyakorlatról szóló hiteles igazolás,

 • nyilatkozat arról, hogy hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez,

 • nyilatkozat arról, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a véleményezők pályázatának tartalmát megismerjék, személyes adatait kezeljék,

 • nyilatkozat arról, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat-tételt,

 • amennyiben pályázatának zárt ülés keretében történő tárgyalását kéri, erre irányuló írásbeli nyilatkozata.

A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2020. április 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:
2020. február 17.

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Szántó Zsolt polgármester nyújt, a 06-42-204-606-os telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:

 • postai úton, a pályázatnak a Tiszabercel Község Önkormányzata címére történő megküldésével (4474 Tiszabercel Fő utca 40. ) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot: 1371-2/2019. valamint a munkakör megnevezését intézményvezető.

 • személyesen Szántó Zsolt polgármesternél, 4474 Tiszabercel Fő utca 40.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A Képviselő-testület a pályázat benyújtásának határidejét követő első ülésen dönt a közalkalmazotti jogviszony létesítéséről, a vezetői megbízásról. A pályázókat a munkáltató személyes elbeszélgetésre hívhatja be. A közalkalmazotti munkakörbe kinevezés – az 1992.évi XXXIII. törvény 21/A.§ (4) bekezdések kivételével – 3 hónap próbaidő kikötésével történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. március 30.

A Képviselő-testület fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást indokolás nélkül eredménytelennek minősítse.

Magyar Falu Program - Óvoda udvar

- a Projekt megnevezése: Óvoda udvar

- a Projekt támogatási összege: 4 999 548 Ft

- a Projekt megvalósításának éve: 2020.

- a támogatott intézmény megnevezése: Tiszabercel Község Önkormányzata

- projekt azonosítója: 3021299406

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020

BURSA HUNGARICA ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT

Tiszabercel Község Önkormányzata csatlakozott a 2020. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz.

2019. november 5-ig nyújthatók be az „A” illetve „B” típusú 2020. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat. Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (további tájékozódás: http://www.emet.gov.hu/hatter_1/bursa_hungarica/) által kiírt pályázat beadásához a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (EPER-Bursa rendszer) pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx. Azok a hallgatók, akik korábbi években is pályáztak az ösztöndíjra nem kell ismét regisztrálniuk, hanem a már meglévő felhasználónévvel és jelszóval tehetik meg a csatlakozást.

Tiszabercel Község Önkormányzata

a.) csak az illetékességi területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű pályázókat részesítheti támogatásban, akik

„A” típusú pályázat esetén

• felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

• Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2019 szeptemberében tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2020 őszén már nem áll fenn, úgy a 2020/2021. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.

• Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2019/2020. tanév második félévére a hallgató már beiratkozzon a felsőoktatási intézménybe.

 

„B” típusú pályázat esetén

• a 2019/2020. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások; vagy

• felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;

• és a 2020/2021. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

• A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2020/2021. tanévben először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2020/2021. tanévben ténylegesen megkezdik.

b.) Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, aki középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben vesz részt, a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója, doktori (PhD) képzésben vesz részt, valamint aki kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban.

A határidőre beérkezett ösztöndíjpályázatokat a Képviselő-testület bírálja el. Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül történik.

Ösztöndíjra jogosult az a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatásban tanulmányokat folytató hallgató, vagy felsőoktatásban tanulmányait megkezdeni kívánó pályázó, akinek közös háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg

a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át,

aa) ha a pályázó árva vagy félárva

ab) pályázót egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza

ac) ha a pályázó valamilyen krónikus betegségben szenved, vagy a családjában tartósan beteg vagy rokkant személy van

ad) ha pályázó szülője munkanélküli vagy rokkantnyugdíjas

ae) pályázó családjában az eltartottak száma 3 vagy annál több

af) pályázó állami gondozott, gyámolt

ag) kiskorú gyermek eltartásáról gondoskodik.

b) az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 420 %-át az a) pont alá nem tartozó esetben.

E szabályzat alkalmazásában jövedelemnek minősül a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló  1993. évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.) 4. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bevétel.

Az egy főre jutó jövedelem számításánál közös háztartásban élőként kell figyelembe venni a pályázó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerűen együttlakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyeket.

Minden, határidőn belül benyújtott, formailag megfelelő pályázatot a Képviselő-testület a pályázati felhívásban megjelölt határideig elbírálja és annak indoklással ellátott eredményéről a pályázót határozatban értesíti. A határidőn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból kizárja, és kizárását írásban indokolja. A Képviselő-testület az elbírálás során korra, nemre, bőrszínre, felekezeti vagy világnézeti hovatartozásra, tanulmányi eredményre tekintet nélkül, kizárólag a pályázó szociális rászorultságának objektív vizsgálatára tekintettel jár el.

A pályázóknak a rendszerből kinyomtatott és aláírt kérelmükhöz csatolniuk kell:

• a jelenlegi tanulói jogviszonyt igazoló lapot,

• igazolást a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről,

• a szociális rászorultságot igazoló iratokat,

• lakcímkártyájuk fénymásolatát.

A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva, a szükséges mellékletekkel ellátva egy példányban kell a Tiszaberceli Közös Önkormányzati Hivatalhoz (4474 Tiszabercel, Fő utca 40.) eljuttatni.

Amennyiben valamilyen probléma merülne fel a pályázat kitöltésében Tiszabercel honlapján megtalálható a felhasználói kézikönyv, illetve önkormányzatunk dolgozói is szívesen állnak rendelkezésre.

Pályázat VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához”

Kedvezményezett neve: Tiszabercel Község Önkormányzata
Székhelye: 4474 Tiszabercel, Fő út 40.
Projekt azonosító: 1824541139

Tiszabercel Község Önkormányzata 34.042.255 Ft pályázati forrást nyert el a vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére című VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához”

A 95 %-os intenzitású pályázathoz az önkormányzat saját forrás biztosítása révén az alábbi célokat valósította meg:

- Traktor beszerzés

- tiszaberceli 0167 hrsz-ú külterületi út stabilizálása

A pályázat eredményeként az út felújítása megtörtént, valamint beszerzésre került egy LOVOL traktor mely az út jövőbeni állapotfenntartását szolgálja.