15 éves Tiszabercel Önkormányzata

Az első szabadon választott önkormányzatra emlékezett október 24-én Tiszabercel Község Önkormányzati Képviselőtestülete. A megemlékezésnek a könyvtár adott helyet, ahová sorra érkeztek a képviselők és bizottsági tagok egyaránt.', 'Az ünnepi ülésre meghívót kapott valamennyi volt és jelenleg is aktív képviselő illetve önkormányzati tisztviselő is. Érdekessége volt az ülésnek, hogy a ma is aktív képviselők közül öten, már 1990-től betöltik ezt a szerepet a település választópolgárainak bizalmából.

A megemlékezést Hajnal András polgármester - alább teljes egészében közölt - beszéde nyitotta, majd Csikós József a Pénzügyi és településfejlesztési Bizottság elnöke emelkedett szólásra, aki az immáron 15 éve feladatát ellátó polgármester tevékenységét méltatta.

A megemlékezést követően egy-egy emléktárggyal lettek gazdagabbak azok, akik részt vállaltak Tiszabercel közéletéből. A polgármestert a meghívott vendégek, egy 1990-es évjáratú aszú borral lepték meg, emlékeztetve arra az időre, amikor először választhatott szabadon Tiszabercel lakossága.

Hölgyeim és Uraim!
Tisztelt Képviselőtársaim!
Tisztelt Ünneplő Közösség!

Ma, amikor önkormányzatiságunk 15 éves születésnapját ünnepeljük, bizonyára sokakban felsejlik a kérdés, mit is jelent demokráciánk, az abból fakadó önkormányzatiságunk, a belőle eredő önállóság, és az ez által való jóra, és még jobbra való törekvés egy közösségért, Tiszabercelért.

Engedjék meg, hogy egy számomra nagyon kedves történettel kezdjem megemlékezésemet. Bizonyára nem ismeretlen Önök előtt bölcs Salamonnak az esete, amikor megszólította őt az Ő Istene, azt mondván: „Kérj, a mit akarsz, hogy adjak néked.” Salamon ekkor így válaszolt: „Adj azért a te szolgádnak értelmes szívet, hogy tudja ítélni a te népedet, és tudjon választást tenni a jó és gonosz között; mert kicsoda kormányozhatja ezt a te nagy népedet?”

Meghallgatva ezt a kérést a válasz sem késlekedhetett: „adok néked bölcs és értelmes szívet”... ... „Sőt még a mit nem kértél, azt is megadom néked, gazdagságot és dicsőséget;”

Kérem, ne vegyék tőlem túlzásnak, de amikor 1990. szeptember 30-ának estéjén megkaptam a hírt, mi szerint a jelöltek közül a tiszaberceliek választása rám esett a polgármesteri tisztségben, bizony magam is csak azon voltam, hogy kellő bölcsességgel, odaszántsággal, kitartással fogjak neki a munkához, mert éreztem e helyzetben rejlő lehetőséget. Tudtam, aki ebben a történelmi helyzetben élni tud a magyar népnek még soha meg nem adatott szabadsággal, az bizony megalapozhatja települése jövőjét akár évszázadokra is.

A jelenlévők közül 5-en, velem együtt kezdték el képviselői tevékenységüket és mindmáig legjobb tudásuk szerint, kitartanak önként vállalt feladatuk mellett. Számomra öröm az a bölcsesség is, melyet ez a falu, szülőfalum, Tiszabercel gyakorol 4 évenként, amikor a szavazóurnákhoz járul. El kell mondanom – remélve hogy nem sértek senkit azok közül, akik szerettek volna képviselővé válni, de a választások nemes küzdelmeiben alul maradtak, - hogy a berceli emberek szavazataikkal eddig mindig olyan képviselőket adtak mellém, akik felül tudtak kerekedni érzelmeiken, legyen az politikai, vallási vagy egyéb elkötelezettségű. Képviselőtársaim, az elmúlt 15 évben a település egészéért vállalt felelősséggel tudtak állást foglalni, döntést hozni, törekedve arra, hogy első legyen számukra a falu, melyben élnek.

Mindennek köszönhetően olyan eredményeket tudhat maga mögött Tiszabercel, mely valóban olyan alapvetés volt, melyre remélem hozzám hasonlóan büszkék nem csak azok, akik képviselőként, vagy bizottsági tagként részesei voltak a döntéseknek vagy azok előkészítésének, de büszke rá minden tiszaberceli is.

Azt hiszem nincsen szégyellni valónk, amikor visszatekintünk az eltelt 15 évre, hiszen ha arra gondolunk, mi fogadott egy idelátogatót 1990-ben és mi fogad ma, akkor remélem belátható, mi itt felelősségteljes és jó döntéseket hoztunk, valóban jó alapokat rakva az utánunk jövő nemzedékeknek. S hogy melyek is voltak e döntések, és a döntéseket követő tettek? Engedjék meg, hogy a teljesség igénye nélkül a legfontosabbakról említést tegyek:

A 15 évvel ezelőtt megválasztott, 5 jelenleg is képviselőtestületi taggal emlékszünk az első képviselőtestületi ülésre, ahol szembesültünk azzal a ténnyel, hogy több mint 6 millió forint hitel van még az óvoda építésből, vagyonmegosztást kell végrehajtanunk a paszabi önkormányzattal, melynek eredményeként 4,5 millió forintot kell a paszabi önkormányzatnak átutalnunk. A víziközmű megépítésére felvett hitelből is 1,5 millió forintnak nem volt meg a lakosság és intézmények által befizetett összegekből a fedezete, ezt is az önkormányzatnak kellett kigazdálkodni. Szembesültünk azzal a ténnyel is, hogy a kompnak már 6 hónapja nem volt műszaki vizsgája. Az akkori képviselőtestületre ezek a tények szinte bénítólag hatottak. A közmondás szerint „a baj nem jár egyedül”, novemberben tönkrement az általános iskolában a kazán, mely az akkori helyzetben nagy fejfájást okozott nekünk. A község lakossága és az általunk is megfogalmazott igények sorban jelentkeztek, melyek mellett ilyen nehézségekkel indultunk neki az önkormányzatiságnak.

Az első évben a képviselőtestület, valamennyi intézményt átvilágított és intézkedéseket hozott a racionális gazdálkodásra. Legfontosabb feladatának tekintette, hogy valamennyi intézménye megfelelő színvonalon működjön. Megkezdődtek a tárgyalások a fiókgyógyszertár indítására, a járhatatlan aszfaltos utak kátyúzására, a Fő útig torkolló szeméthegyek eltüntetésére, az önkormányzati tulajdonok felmérésére. Az örökölt kintlévőségek beszedésére és az állami tulajdonból lehetőség szerint az önkormányzat részére minél nagyobb vagyon megszerzésére. Hosszú kemény munka eredményeként lett önkormányzati tulajdon a volt téglagyár terület és a volt MSZMP székház.

Minden pályázati lehetőséget igyekeztünk már az első időszakban kihasználni. Ennek eredményeként sikerült a kompot felújítani és olyan műszaki állapotba hozni, hogy évente sikeres műszaki vizsgán esik keresztül és azóta is szolgálja a gazdálkodókat. Felújításra került a kompnál a révház teljes egészében, illetve a révlejáró is.

Az egészségügy területén az orvosi rendelő és szolgálati lakás teljes külső belső felújítását elvégeztettük, és minden évben korszerű műszereket vásárolunk a háziorvosi körzet részére. Mára elmondhatjuk, hogy a környező települések között az egyik legjobban felszerelt háziorvosi rendelővel rendelkezünk. A fiókgyógyszertár beindítása után a vállalkozó gyógyszerésszel sikerült megállapodnunk. Telket biztosítunk számára, melynek eredményeként felépült a Szabadság utcán az új gyógyszertár. Az egészségtelen védőnői körzet épülete helyett egy korszerű, minden igényt kielégítő védőnői körzeti épületet építettünk a Vásártér utcára. Régi vágya és igénye volt a község lakosságának, hogy saját fogorvosi rendelővel rendelkezzen. A védőnői szolgálat épületével együtt építettük meg a fogorvosi rendelőt, mely Tiszabercel és Paszab községek lakosait látja el korszerű körülmények között. Az Idősek Otthona épülete helyett is új épületet építettünk a Fő utcán.

Az oktatás területén fő feladatának tekintette a képviselőtestület, hogy a régi elavult egyházi ingatlanokban lévő tantermeket kiváltsa, illetve az életveszélyessé vált tantermek helyett új tantermeket építsen. Pályázatot nyújtottunk be egy 4 tantermes általános iskola építésére, mely pályázat sikeres volt, és ennek eredményeként épült meg a központi általános iskola épületénél emelet ráépítéssel a négy tantermes általános iskola. Az oktatáshoz szükségessé vált, hogy a könyvtárunk is az iskolához közel kerüljön. Ennek érdekében egy új minden igényt kielégítő könyvtár épületet építettünk, melyben minden évben fő célunk a könyvállomány gyarapítása. Önkormányzatunk egy évben elnyerte a „Könyvtárpártoló Önkormányzatok” kitüntető címet is. A tornaterem teljes belső felújítását elvégeztettük, illetve a lapos tető szigetelésére is sor került. Az általános iskola udvarán található sportcentrum a Rétközi Iskolaszövetség egyik legszebb sportpályája, melyen a bitumenpálya teljes felújítását készítettük el. Az oktatási épületeknél nyílászárók cseréjére került sor, mellyel energia megtakarítást érünk el. A régi épületek elavult tetőszerkezetének teljes cseréjét is elvégeztettük. A négy tantermes általános iskola avató ünnepsége alkalmából az általános iskola névadó ünnepségét is megtartottuk, amikor az iskola felvette Bessenyei György nevét. Az óvoda teljes külső és belső felújítását is elvégeztettük, a konyhában folyamatosan cseréljük az eszközöket, hogy az EU-s szabványoknak megfeleljünk, és az ANTSZ igényeit és előírásait is teljesíteni tudjuk. Segítséget nyújtottunk a Bessenyei György Mezőgazdasági Szakmunkásképzőnek abban, hogy az intézet területén egy új sportcsarnok épülhessen. Az oktatási intézményeknél nagy gondot fordítottunk arra, hogy környezete szépüljön és esztétikusabb legyen. 2005-ben átadtuk az Európai Uniós szabványnak megfelelő új játszóteret az általános iskola épülete melletti területen.

Az MSZMP-től átvett épületben kialakítottuk a közösségi házat, melyet a jól működő civil szervezeteink használnak, illetve itt működik a Teleházunk, a fiatalok nagy örömére.

Teljes külső-belső felújítását végeztük el a sportöltőzőnek és folyamatosan és fokozatosan rendbe tartjuk a sportpályát. Sajnos a pályát csak az általános iskolás különböző korosztályú csapatai használják, hisz a községben jelenleg nem működik labdarúgó csapat.

Az önkormányzati hivatal épületének teljes belső felújítását elvégeztettük, illetve a külső tatarozás is elkészült. Az önkormányzat munkájával igyekszik a lakosság mind jobb és kulturáltabb kiszolgálását szolgálni. Ennek keretén belül alakítottuk ki a Bessenyei Emlékházban a házasságkötő termet, melyet sajnos az elmúlt években egyre ritkábban használunk. Megalkotásra kerültek községünk a jelképei. A Berceli címert és községünk zászlaja. Tiszabercel község zászlaját az önkormányzatnak a Garai házaspár adományozta, míg a község pecsétjét községünk jegyzője készíttette el.

A lakosság jobb kiszolgálása érdekében és a község otthonosabbá, szebbé tétele céljából megszervezte önkormányzatunk a szemétszállítást és minden lakás részére ingyen biztosította a szemetes edényeket. Megkezdtük a községünk virágosítását, villanyoszlopokra muskátlik kihelyezését, illetve 2005-ben a villanyoszlopokra virágok felfuttatását is elkezdtük az általános iskolás tanulók bevonásával.

A község komfortosabbá tétele érdekében piacteret alakítottunk ki, illetve visszaállítottuk a híres berceli vásárt, mely sajnos az utóbbi időkben kicsit ellaposodott. A közvilágítás teljes korszerűsítését is elvégeztettük a TITÁSZ-szal közösen, új közvilágítási lámpák felszerelésével, melynek eredményeként a lámpák száma több mint duplájára emelkedett.

A ravatalozó teljes külső belső felújítása, bővítése is az elmúlt évek eredménye. A temetőnek az állapota minden közmeghallgatáson témát jelentett lakosságnak. Ezen a téren is értünk el eredményt, körbekerítettük mindhárom temetőt, és igaz, hogy a temetők egyházi tulajdonban vannak, de a folyamatos rendbetételét az önkormányzat végzi közmunkásokkal. A temetőbe a harangláb és a lélekharang felállítása részben társadalmi munkával készült el.

Az orvosi rendelő mögötti részen a Tisza út – Szabadság út összekötése érdekében egy kis közt építettünk ki, melynek betonozását elvégeztettük. A lakosság biztonságérzetét szolgálja az, hogy az ár- és belvíz helyzet kezelésében képviselőtestületünk kezdeményezésére megkezdődött Gávavencsellőnél a Lónyay-csatornán egy zsilip építése, melynek eredményeként egy esetleges árvíznél a Lónyay-csatorna töltésszakasza mentesíthető. A belvizet a zsilipen keresztül átemelő szivattyúkkal lehet a Tiszába visszaemelni.

A lakosság biztonságát szolgálja, hogy jól működő Önkéntes Tűzoltó Egyesületünk van, melynek technikai felszerelését önkormányzatunk minden évben bővítette. Sikerült egy Mercedes típusú tűzoltókocsit is beszerezni, illetve több működő mobilszivattyúval is rendelkezik, mely egy esetleges belvíznél hasznosítható. Teljes külső belső felújítása is megtörtént a tűzoltószertárnak.

Az utóbbi években egyre nagyobb gondot kell fordítani az önkormányzatnak a közterületek tisztántartására, karbantartására, gyomtalanítására. Ezért több kisgépet is vásároltunk, melynek eredményeként nőtt az út menti árkok nyírása és a községünk sokkal rendezettebb lett.

Megvásároltuk az önkormányzat részére a volt tejcsarnok és bolt épületét. Két közintézmény építéséhez is nagyban hozzájárult önkormányzatunk. A posta építésénél a régi posta lebontásával, illetve a hivatalvezetővel több esetben érveltünk a Debreceni Postaigazgatóságnál az új posta építése mellett.

A Református Parókia építésénél az egyházi ingatlanok gyors visszaadásával illetve az oktatási minisztériumnál segítettünk, hogy az új parókia felépült.

Az infrastruktúra kiépítése volt képviselőtestületünknek egyik fő célkitűzése, melynek eredményeként 2005-ben elmondhatjuk, hogy községünk valamennyi infrastruktúrával rendelkezik. Az önkormányzatiság évei alatt kiépítettük a községünkben a gázvezetéket, megépült a teljes telefonhálózat, ma már a legmodernebb és leggyorsabb Internet is használható községünkben. A község minden utcájában megépült a szennyvízvezeték és egy modern, minden igényt kielégítő szennyvíztisztító teleppel rendelkezünk. Az infrastruktúránál a végére hagytam, de talán az egyik legfontosabb feladata volt a képviselőtestületnek az utak állapotának javítása. A meglévő utak felújítása, illetve a sáros földutak szilárd burkolatú úttá való megépítése. Ennek a törekvésünknek az eredményeként sikerült a Tisza utat 1 méterrel megszélesíteni és teljes szilárd burkolattal ellátni. A Rákóczi utat teljes egészében megépítettük, egy részén belvízelvezetéssel is. A Kossuth utat teljes egészében kiépítettük, sőt már egy ízben fel is újítottuk. A Szabadság út és Kossuth út összekötésének céljából a Zrínyi utat is szilárd burkolatú aszfalttal láttuk el. A Bessenyei út is megépült, megépítettük az elmúlt időszakban a Vásártér úton a hiányzó utat, és az akkor már szinte járhatatlan részt is felújítottuk. Az önkormányzatiság ideje alatt szilárd burkolattal láttuk el a Bercsényi, a Gábor Áron, a Petőfi, a Rózsa, az Esze Tamás utakat, valamint a Petőfi és Esze Tamás utakat összekötő névtelen utcát. A Kinizsi utat, a Dózsa utat, Vasvári, Ady és Táncsics utat, melyeknek már a felújításuk is megtörtént egyszer. A Fő utca vasúttól szugolyig terjedő része is felújításra került.

A volt Téglagyár területének visszaszerzése után a képviselőtestület fontos feladatának tekintette, hogy az elhagyott részen a szeméttelepet felszámolja. Sikeres pályázat után sikerült a szeméttelep helyén egy jóléti park megépítése, a további hasznosításán gondolkodni kell az elkövetkezendő időkben.

Tiszabercel Község erős civil szervezetekkel rendelkezik. A civil szervezeteink közül legrégebbi a Modellező Klub, mely öregbíti községünk hírnevét. A Tűzoltó Egyesületünk működéséről már szóltam, de el kell mondani, hogy az elmúlt években sikeresen szerepeltek a megyei tűzoltó versenyeken. Több mint 10 éve működik a Polgárőr Egyesület, melynek eredményeként a községünkbe a közrend és közbiztonság jónak mondható. A Nyugdíjas Egyesületünk 70 fővel működik, a községünkben élő idős emberek aktívan vesznek részt a munkájában, az ország különböző pontjait járták be, már külföldön is voltak. Megalakították a Nyugdíjas Népdalkört. Az idősekkel való törődés egyik szép példája, hogy önkormányzatunk 12 éve szervezi meg az Idősek Világnapján az idősek köszöntését A Tiszamenti Lovasklub évek óta szervezi községünkben a Pünkösdi Lovasnapot. A Tiszabercelért Egyesület a Rétközi Kulturális és Turisztikai Napok fő szervezője és rendezője. A két legfiatalabb egyesületünk a Híd a jövőbe Egyesület, mely sok rendezvény támogatója, és a Takaros Porta mozgalom lebonyolítója. Alulról jövő kezdeményezésként alakult meg a Szabadidő Egyesület, melynek bejegyzése folyamatban van. Sportegyesületünk jelenleg sajnos nem működik, a sportpályát csak a fiatalok használják.

Igaz, hogy kultúrházzal nem rendelkezik községünk, de már országosan ismert kulturális rendezvénysorozatunk van, melyhez önkormányzatunk biztosítja a feltételeket. 120 m2 szabadtéri színpaddal és ehhez szükséges technikai eszközökkel rendelkezünk. Községünkben hagyományosan visszatérő rendezvények vannak. Mezőgazdasági Nap, Pünkösdi Lovasnap, Gátszínház, Gátmozi, Könnyűzenei rendezvények, és talán a legnagyobb és legismertebb a Felső-Tiszai Halászléfőző Verseny. Büszkén mondhatjuk el településünkről, hogy több éve saját kábel tv hálózattal és saját tv-vel rendelkezik, melyen keresztül a község lakosai értesülhetnek a rendezvényeinkről, a képviselőtestület által hozott döntésekről. A Berczel Tv beindítását megelőzte a Berczeli Napló kiadása, mely 100. száma felé közeledik, s akár hiszik akár nem jövő áprilisban már 10 éves lesz.

A községünkről szóló információkat a világ minden részén megismerhetik a tiszaberceli honlapról. A tájékoztatómnak a végére hagytam az egyik legnehezebb és talán legfontosabb kérdést, a foglalkoztatás kérdését. Ennek keretén belül is igyekeztünk az elmúlt időszakban nagy gondot fordítani arra, hogy fiatalokat foglalkoztassunk községünkbe. Közel 15 fiatalnak tudtunk 2004-2005-ben munkahelyet biztosítani. Bízunk benne, hogy ők itt maradnak községünkben és itt telepszenek le. Évente átlagosan 30-40 fő közmunkást foglalkozatunk.

Hölgyeim és Uraim!
Tisztelt Képviselőtársaim!
Tisztelt Ünneplő Közösség!

A felsorolt eredmények önmagukért beszélnek. Önmagukért beszélnek, de ha végigtekintünk a településen, bizonyára hozzám hasonlóan Önök is számos újabb és újabb célt tudnak megfogalmazni, melyet meg kellene valósítanunk. Bizonyára számos megvalósult célnak fogunk együtt örülni, de megnyugtatok mindenkit, marad bőven feladat az utánunk jövőknek is. Hiszen tudják, a kutyák ha ugatnak is, de a karaván halad. S ha megemlékezésemet bölcs Salamonnal kezdtem, akkor engedjék meg, hogy egy szintén tőle származó idézettel zárjam megemlékezésemet:
A Tanácsosok sokasága által van megtartása a népnek. Én tudom és hiszem ez a nép, a tiszaberceli, az elmúlt évekhez képest is bölcs választást tesz majd, s olyan tanácsosokat választ magának, akik döntéseikkel meg-, és fenntartják szeretett falujukat, Tiszabercelt.