Pályázatok

Kommunális eszközök beszerzése - 2021

- a Projekt megnevezése: Kommunális eszközök beszerzése - 2021
- a Projekt támogatási összege: 14 998 149 Ft
- a Projekt megvalósításának éve: 2021.
- a támogatott intézmény megnevezése: Tiszabercel Község Önkormányzata
- projekt azonosítója: 3289636915
 

A projekt során az alábbi eszközök beszerzésére kerül sor, melyekkel a település karbantartási feladatait fogjuk ellátni:
1 db kommunális sószóró és műtrágyaszóró
1 db rézsű mulcser
1 db raklapemelő
1 db gödörfúró
2 db fűnyírógép
1 db fűnyíró traktor
1 db akkumulátoros fűnyírógép
1 db véső- és bontókalapács
1 db sarokcsiszológép
1 db ütvefúrógép
1 db komposztáló elektromos aprítógép
1 db utánfutóra szerelt dízel áramfejlesztő

Felelős állattartás elősegítése - 2021

- a Projekt megnevezése: Felelős állattartás elősegítése - 2021
- a Projekt támogatási összege: 709 795 Ft
- a Projekt megvalósításának éve: 2021.
- a támogatott intézmény megnevezése: Tiszabercel Község Önkormányzata
- projekt azonosítója: 3296059804 

A projekt során 23 db kutya ivartalanítására, veszettség elleni védőoltására és chippel történő ellátására kerül sor.

Közösségi színtér felújítása Tiszabercelen

Kedvezményezett neve: Tiszabercel Község Önkormányzata
Projekt azonosító száma: 1939559997
Projekt címe: Közösségi színtér felújítása Tiszabercelen
Szerződött támogatás összege: 9 142 975 Ft
Támogatás mértéke: 95 %

Projekt tartalmának rövid bemutatása: Tiszabercel, Fő u. 52. szám alatt található Közösségi ház került felújításra. A vizes blokk került bővítésre, melynek eredményeként mozgáskorlátozottak által is használható mosdóhelyiség került kialakításra. A tető teljes felújítására is sor került.

A projekt befejezési dátuma: 2021.08.05.

Belterületi vízrendezés

Tiszabercel Község Önkormányzata évek óta tervezi a település belvízelvezető hálózatának kiépítését, mely a nagy beruházási költség miatt csak több ütemben valósulhat meg a településen. A globális klímaváltozás következményeként növekszik az extrém időjárási helyzetek gyakorisága, valamint az intenzív záporos csapadékhullás is egyre gyakoribb a településen. A csapadékvíz-elvezető hálózatok megépítésével célunk még a környezet rendezett kialakítása, a balesetveszélyes árkok megszűntetése, kulturált utcakép megteremtése. Célunk egy időtálló, esztétikus, a mai kornak megfelelő színvonalú csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítése.

Tiszabercel Község Önkormányzata a Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretében a TOP-2.1.3-16-SB2-2019-00002 azonosítószámú „Tiszabercel község belterületi vízrendezés I. ütem” elnevezésű projekt keretében -3,153 km hosszan - bel- és csapadékvízvédelmi rendszerének kiépítését valósíthatja meg Európai Uniós támogatásból.

Az I. ütemben a legveszélyeztetettebb területrészeken kerül megvalósításra a belvízelvezető rendszer. Az belterület központjában lévő Fő utca, Kossuth utca teljes hosszán, valamint az Ady Endre utca és a Szabadság utca rövid szakaszán kerül kialakításra.

A beruházás során új csatornák épülnek, valamint a meglévő nem megfelelő állapotú csatornák átépítésre kerülnek.

A beruházás megvalósítására Tiszabercel Község Önkormányzata 266 313 954 Ft támogatási összeget nyert el.

A lakosság életminőségének javítását szolgáló fejlesztések kivitelezése 2021. év második felében kezdődnek meg.

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Tiszabercel Község Önkormányzata a Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül TOP-2.1.3-16 jelű, Települési Környezetvédelmi Infrastruktúrafejlesztések tárgyú felhívásra pályázatot nyújtott be. Az önkormányzat támogatási igényét pozitív elbírálásban részesítette a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság.

A TOP-2.1.3-16-SB2-2019-00002 azonosítószámú „Tiszabercel község belterületi vízrendezés I. ütem” elnevezésű projekt keretében településünkön a Fő utca és a Kossuth utca  egy részének bel- és csapadékvízvédelmi rendszerének kiépítése valósul meg.

Az elnyert támogatás összege: 266 313 954 Ft, amelyet az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosít.

A támogatás intenzitása: 100 %

A pályázat célja a településen bel- és csapadék-vízvédelmi rendszerének kiépítése által az ott élők életminőségének javulása.

A lakosság életminőségének javítását szolgáló fejlesztések 2022. szeptember 30-ig valósulnak meg Európai Uniós támogatás segítségével.

BURSA HUNGARICA 2021. évi Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

A Képviselő-testület döntése alapján Tiszabercel Község Önkormányzata a 2021. ében is csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz.

2020. november 5-ig nyújthatók be az „A” illetve „B” típusú 2021. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok a központi EPER-Bursa rendszeren keresztül. Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (további tájékozódás: http://www.emet.gov.hu/hatter_1/bursa_hungarica/) által kiírt pályázat beadásához a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (EPER-Bursa rendszer) pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx.

Azok a hallgatók, akik korábbi években is pályáztak az ösztöndíjra nem kell ismét regisztrálniuk, hanem a már meglévő felhasználónévvel és jelszóval tehetik meg a csatlakozást.

A pályázat benyújtásával kapcsolatos további információk, útmutatók, tájékoztatók a www.tiszabercel.hu weboldalon megtalálhatóak.

Minden, határidőn belül benyújtott, formailag megfelelő pályázatot a Képviselő-testület a pályázati felhívásban megjelölt határideig elbírálja és annak indoklással ellátott eredményéről a pályázót határozatban értesíti. A határidőn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a támogató a bírálatból kizárja, és kizárását írásban indokolja. A Képviselő-testület az elbírálás során korra, nemre, bőrszínre, felekezeti vagy világnézeti hovatartozásra, tanulmányi eredményre tekintet nélkül, kizárólag a pályázó szociális rászorultságának objektív vizsgálatára tekintettel jár el.

A pályázóknak a rendszerből kinyomtatott és aláírt kérelmükhöz csatolniuk kell:

• a jelenlegi tanulói jogviszonyt igazoló lapot,

• igazolást a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről (a háztartásban az egy főre jutó jövedelem nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át /114 000 Ft/

ha – a pályázó árva, vagy félárva, a pályázót egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, a pályázó valamilyen krónikus betegségben szenved, vagy a családjában tartósan beteg vagy rokkant személy van, a pályázó szülője munkanélküli vagy rokkantnyugdíjas, a pályázó családjában az eltartottak száma 3 vagy annál több, a pályázó állami gondozott, vagy gyámolt, vagy kiskorú gyermek eltartásáról gondoskodik,

illetve minden más esetben az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 450 %-át. /128 500 Ft/)

• a szociális rászorultságot igazoló iratokat,

• lakcímkártyájuk fénymásolatát.

A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva, a szükséges mellékletekkel ellátva egy példányban kell a Tiszaberceli Közös Önkormányzati Hivatalhoz (4474 Tiszabercel, Fő utca 40.) eljuttatni.

Amennyiben valamilyen probléma merülne fel a pályázat kitöltésében Tiszabercel honlapján megtalálható a felhasználói kézikönyv, illetve önkormányzatunk dolgozói is szívesen állnak rendelkezésre.

Tiszabercel, 2020. október 12.

Szántó Zsolt sk.
polgármester

Közétkeztetési Intézménye intézményvezető álláspályázat

Tiszabercel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
A „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992.évi XXXIII. törvény 20/A §-a alapján
pályázatot hirdet
Tiszabercel Község Önkormányzatának Közétkeztetési Intézménye
intézményvezető (magasabb vezető)
beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, három hónap próbaidő kikötésével.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A magasabb vezetői megbízás időtartama:
A magasabb vezetői megbízás határozott időre, 2020. április 1-től 2024. március 31-ig szól.

Munkáltatói jogkör gyakorlója:

Tiszabercel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete.
Az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.

 

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4474 Tiszabercel Fő utca 30. sz

 

A beosztáshoz tartozó, illetve a magasabb vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény biztosítja a gyermekétkeztetést az óvodás, általános iskolás, gyermekek részére köznevelési intézményben, valamint az intézményen kívüli gyermekétkeztetést. Biztosítja a rászoruló gyermekek szünidei gyermekétkeztetését. A szociális étkeztetés és nappali ellátást igénybe vevők részére étkezés biztosítása helyben fogyasztással vagy az étel elvitelével vagy házhoz szállítással. Ellátja a munkahelyi és vendég étkeztetést, helyben fogyasztással vagy az étel elvitelével.

Az intézményvezető feladata és felelőssége az intézmény szakszerű, jogszerű és hatékony, költségtakarékos működésének biztosítása, szakmai munkájának irányítása, az intézmény képviselete. Gyakorolja az intézmény alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat. Dönt az intézmény működésével kapcsolatos minden olyan ügyben, melyet jogszabály nem utal más szerv hatáskörébe. Feladata továbbá a jogszabályban előírt szabályzatok elkészítése, alkalmazása. Gondoskodik a jogszabályok, a Képviselő-testület határozatainak, utasításainak a végrehajtásáról. Elkészíti az intézmény éves költségvetését. Felelős az intézmény pénzügyi gazdálkodásáért, a jóváhagyott költségvetés betartásáért.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadóak.

Pályázati feltételek:

 • felsőfokú végzettség és élelmezésvezető, valamint államháztartási mérlegképes könyvelő szakképzettség,

 • magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető, a kinevezés a szakmai képzettségnek megfelelő munkakörre szól,

 • legalább 15 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekétkeztetés területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

 • büntetlen előélet, cselekvőképesség,

 • magyar állampolgár, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy,

 • vagyonnyilatkozat-tétel vállalása.

Elvárt kompetenciák:

 • kiváló szintű szakmai ismeret, terhelhetőség,

 • a jogszabályok ismerete.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai életrajz,

 • az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,

 • végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok (egyszerű másolatai),

 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet,

 • szakmai gyakorlatról szóló hiteles igazolás,

 • nyilatkozat arról, hogy hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez,

 • nyilatkozat arról, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a véleményezők pályázatának tartalmát megismerjék, személyes adatait kezeljék,

 • nyilatkozat arról, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat-tételt,

 • amennyiben pályázatának zárt ülés keretében történő tárgyalását kéri, erre irányuló írásbeli nyilatkozata.

A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2020. április 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:
2020. február 17.

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Szántó Zsolt polgármester nyújt, a 06-42-204-606-os telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:

 • postai úton, a pályázatnak a Tiszabercel Község Önkormányzata címére történő megküldésével (4474 Tiszabercel Fő utca 40. ) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot: 1371-2/2019. valamint a munkakör megnevezését intézményvezető.

 • személyesen Szántó Zsolt polgármesternél, 4474 Tiszabercel Fő utca 40.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A Képviselő-testület a pályázat benyújtásának határidejét követő első ülésen dönt a közalkalmazotti jogviszony létesítéséről, a vezetői megbízásról. A pályázókat a munkáltató személyes elbeszélgetésre hívhatja be. A közalkalmazotti munkakörbe kinevezés – az 1992.évi XXXIII. törvény 21/A.§ (4) bekezdések kivételével – 3 hónap próbaidő kikötésével történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. március 30.

A Képviselő-testület fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást indokolás nélkül eredménytelennek minősítse.