A Képviselőtestület házatájáról

A Képviselőtestület február 21-én tartotta idei második ülését közmeghallgatással egybekötve, melyről bővebben lapunk 3. oldalán olvashatnak. A testületi ülés első napirendjeként a községrendezési tervről tárgyaltak, amikor is a településfejlesztési koncepció került elfogadásra.', 'A testület Ürge László építészmérnököt bízta meg a települési főépítészi teendők elvégzésével. A rendezési terv véleményezésre a lakosság elé fog kerülni, várhatóan még az év első felében. Ezt követően a gyermekjóléti szolgálat Tiszabercelen végzett munkájáról hangzott el beszámoló Szoboszlai Ildikó volt és Bogárné Badonics Beáta jelenlegi családgondozó részvételével. A beszámoló során különös hangsúly tevődött a gyermek, illetve fiatalkorúak veszélyeztetettségével kapcsolatosan. Elhangzott, hogy a védelembe vett családok sorsában pozitív változások indultak el, ezt bizonyítja a tankötelezettség megszegése miatti kevesebb feljelentés, ugyanakkor vannak olyan családok, akiknél már ebben az évben is ilyen jellegű eljárás indult. 12 gyermek van jelenleg védelembe véve és az elmúlt évben családból való kiemelésre is sor került. Pozitív eredménye ennek, hogy a család körülményei jó irányban megváltoztak, ugyanakkor jelenleg is van két olyan család a településen, ahol várhatóan ilyen drasztikus beavatkozásra lesz szükség ahhoz, hogy a gyermekeket meg tudjuk védeni az olyan szülői magatartásoktól, mely alapvetően befolyásolja mindennapi jólétüket., és fejlődésüket.

Ezt követően a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról hangzott el beszámoló. Itt külön hangsúly helyeződött a belvíz és árvízvédekezéssel kapcsolatos teendőkre, melyekre a Vízügyi Igazgatósággal együtt a település felkészült.

Az óvodai játékok alkalmasságával kapcsolatosan állapította meg a képviselőtestület, hogy 3 játék nem felel meg az idevonatkozó szabványnak, amelyeket december 31-ig le kell cserélni. Elfogadta a Képviselőtestület az önkormányzat 2005. évi költségvetési rendeletét. Az önkormányzat költségvetése egy nagyon szigorú gazdálkodás mellett képes a jelenlegi szintjén üzemeltetni az intézményeket. A tervek megvalósításához pályázati pénzekre van szükség. A működéshez pedig az Önhibáján Kívül hátrányos helyzetű önkormányzat pályázatán való sikeres szereplésnek. Vannak olyan tevékenységek, amelyeket már a kistérségi társulás keretében kell megoldanunk, amelyek várhatóan hozzájárulnak működési költségeink csökkentéséhez. Ilyenek többek között az orvosi ügyelet, a közös belső ellenőrzés. A tőlünk kisebb településeknél már az intézmények fenntartása is közösen történik, reményeink szerint Tiszabercel szinte valamennyi területen meg tudja őrizni önállóságát. A legfontosabb önkormányzati feladatok egyike az óvodai étkező megépítése, valamint megoldás keresés a belvízelvezetésre. A költségvetés egyik legnagyobb hányadát a különböző szociális rendszerű kifizetések teszik ki. A napirend tárgyalása során az ápolási díjak, rendkívüli segélyeknél vetődött fel, hogy ezek összege magas a településen. Az önkormányzat bizonyos típusú segélyek egy részét visszaigényelheti, ugyanakkor így is többmilliós nagyságrend az a saját erő, amit ehhez biztosítani kell, ezért a Szociális bizottság határozottabb fellépésére kerül sor annak érdekében, hogy senki ne tévessze össze a munkavállalást az egyes szociális természetű tevékenységekkel. Szó esett továbbá a civilszervezetek támogatásáról, amelyek szokásainkhoz hűen most is kapnak működésükhöz támogatást, illetve kérelmeik alapján az egyes rendezvényekhez is annak nagysága, népszerűsége és indokoltsága alapján. A Képviselőtestület pályázatokban rejlő lehetőségek jobb kiaknázása érdekében először vetette fel azt, hogy külsős pályázatíró cégekkel vegye fel a kapcsolatot.

A testület nem támogatta a Nyírvidéki Kisvasút 100. éves évfordulójára rendezendő ünnepséget, mivel annak másfél milliós költségvetését jobbnak látná korszerűsítésre, vagy a kisvasút megszüntetésére fordítani. A mára elavult közlekedési eszköz Tiszabercelen inkább negatív értelemben vett látványosság.

A testület 50.000.– Ft-al támogatta a Rászorulók Életének Segítse Közalapítványt, amelyből a vízdíjak kompenzálására tud a településre pénzt adni a közalapítvány. A Képviselőtestület tervezi a település további virágosítását. Ebben az évben a Vásártér utcát kívánja bekapcsolni ebbe a programba. A testület módosította a kistérségi társulási szerződést, így várhatóan elhárulnak az akadályok attól, hogy a társulást megillető különböző támogatások illetve pályázatok elkészüljenek.

Kérelem érkezett a Vásártér bérlete tárgyában, melyről a döntést a képviselőtestület annak fényében elhalasztotta, hogy a Lovasnap mindenképpen előnyt élvez ezen a területen, mert a Lovasnap időpontja és az esemény rendezésének konkrétumai és helyszíne még nem vált véglegessé. Módosításra került a NYÍR-flop KFT.-vel a szemétszállításra vonatkozó szerződés, bár ez a módosítás érdemében nem érintette az alapszerződést.

Ezt követően döntött a testület arról, hogy az 1848/49 Forradalom és Szabadságharc megünneplését március 11-én 13 órától tartja az Általános Iskola napközis termében, majd ezt követően a Hősök Emlékművénél.

A Képviselőtestület következő ülésére várhatóan március 21-én kerül sor.