Hivatali dolgozók

Németh Éva Mária jegyző

a Tiszabercel Község Önkormányzatának az önkormányzati döntések végrehajtása, valamint a jegyző feladat-és hatásköreinek ellátása, ennek során a polgármesteri hivatal irányítása, kapcsolatot tart fenn a polgármesterrel, a hivatal köztisztviselőivel, intézmény dolgozóival, a kapcsolattarás módja: megbeszélés, utasítás, értekezlet,
kapcsolatot tart fenn az Kormányhivatallal, illetve más, a hivatali működés során érintett szervvel. A kapcsolattartás módját jogszabályok határozzák meg.
A jegyző a munkaköri leírásban foglaltakat személyesen, illetve a Tiszabercel Község Önkormányzata köztisztviselői bevonásával látja el.
vezeti a képviselő-testület hivatalát, gondoskodik a működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról, a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét,
gyakorolja a munkáltatói jogokat a Tiszabercel Község Önkormányzata köztisztviselői tekintetében, ellátja a nem dohányzók védelmével kapcsolatos feladatokat,
munkája során a közigazgatási eljárási szabályokat betartja és betartatja, az ügyfelekkel jó kapcsolatot tart, ügyel a gyors, hatékony ügyintézésre, segíti az ehhez szükséges feltételek megteremtését, tevékenységét mindig a hatályos jogszabályok, valamint belső szabályzatok alapján végzi, tevékenysége során megfelelő, részletes szóbeli tájékoztatást ad az ügyfelek, a beosztott köztisztviselők, valamint a képviselő-testület és a polgármester részére, figyelemmel kíséri a feladatellátáshoz szükséges tárgyi feltételek meglététét. Szakmai ismereteit továbbképzéseken, értekezleteken való részvétellel, illetve szakmai kiadványok segítségével, folyamatosan bővíti,
közreműködik a testület zavartalan működésével kapcsolatos feladatok ellátásában, ennek keretében előkészíti a képviselő-testületi ülés és a bizottságok elé kerülő olyan előterjesztéseket, amelyek a jegyző feladat-és hatáskörét érintik, tanácskozási joggal részt vesz a testület, valamint a bizottság ülésein,
gondoskodik a testületi, bizottsági ülések jegyzőkönyveinek elkészíttetéséről, az önkormányzati rendeletek kihirdetéséről,
döntésre előkészíti azokat az ügyeket, melyeket polgármester ad át
a köztisztviselői állás betöltésére pályázatot ír ki, dönt a pályázatokról,
gondoskodik a köztisztviselői eskü letételéről, kinevezéséről, a munkaköri leírások elkészítéséről, aktualizálásáról,
helyi éves továbbképzési tervet készít, koordinálja a köztisztviselők továbbképzésen való részvételét,
gondoskodik a belső ellenőrzés kialakításáról és megfelelő működtetéséről,
elkészíti az éves ellenőrzési tervet,
ellátja az általános választási eljárással kapcsolatos feladatokat,
gondoskodik a Helyi Választási Bizottság felállításáról, a működésükhöz szükséges feltételek biztosításáról,
eljár a különleges választási feladatok végrehajtásában,
közreműködik a helyi népszavazás, népi kezdeményezés lebonyolításában,
gondoskodik a választásokkal kapcsolatos pénzügyi feladatok ellátásáról,
ellátja a szabálysértési ügyekkel kapcsolatos feladatokat,
gyakorolja a közúti közlekedéssel kapcsolatos hatásköröket (útkezelői hozzájárulás, szakhatósági hozzájárulás)
megkeresésre szakhatósági hozzájárulást ad környezetvédelmi, vízügyi, építésügyi ügyekben,
hulladék-gazdálkodással kapcsolatos feladat-és hatáskörök ellátása,
tanügy-igazgatási feladatok felügyelete,
közreműködik a közbeszerzési eljárások lebonyolításában,
elkészíti a különböző jogszabályokban előírt belső szabályzatokat, illetve gondoskodik annak elkészíttetéséről,
irányítja az ügyiratkezeléssel kapcsolatos feladatokat.

Kovácsné Elek Irén

Kormány Katalin adóügyi előadó

Adóügyi feladatok:
helyi adók kivetése, behajtása, változások könyvelése (magánszemélyek, vállalkozók kommunális adója iparűzési adó), FEUVE ellenőrzési nyomvonala alapján,
központi adók kivetése, behajtása, változások könyvelése (gépjárműadó), FEUVE ellenőrzési nyomvonala alapján,
talajterhelési díj kivetése, behajtása, (FEUVE ellenőrzési nyomvonala alapján)
illeték beszedése,
idegen helyről kimutatott tartozások nyilvántartása, behajtása, (FEUVE ellenőrzési nyomvonala alapján),
gondozási díj nyilvántartása, behajtása,
közmű visszatérítési ügyek.

Népesség nyilvántartási feladatok:
lakcím bejelentések elkészítése, továbbítása okmányiroda felé,
változások naplószám nyilvántartása,
DECÉRT program naprakész vezetése,
ASZA gépen történő lakcím nyilvántartási program.

különböző statisztikák elkészítése,
eb összeírás-oltás nyilvántartása,
termőfölddel kapcsolatos kifüggesztések,
akadályoztatása esetén helyettesíti Gyurics Juditot, továbbá postai teendők ellátásában helyettesíti Gyurics Judit ügykezelőt és házipénztárral kapcsolatos feladatokban Tóthszegi – Németh Éva vezető tanácsost,
egyéb munkáltató által eseti jelleggel meghatározott feladatok elvégzése.
tevékenységét mindig a hatályos jogszabályok, valamint belső szabályzatok alapján végzi,
tevékenysége során megfelelő, részletes szóbeli tájékoztatást ad az ügyfelek, a köztisztviselők, valamint a képviselő-testület és a polgármester részére.
ASZA levelezés nyomon követése.

Danku Károlyné szociális vezető főtanácsos és anyakönyvvezető

Rendszeres pénzbeli ellátások utalásának előkészítése,
KIMERA utalás program adatállományának folyamatos karbantartása,
MÁK-tól az egyes szociális ellátásokhoz kapcsolódó támogatások visszaigénylése,
Természetben nyújtott szociális ellátások előkészítése, határozatainak elkészítése,
Munkaügyi Központtal kapcsolattartás és adatszolgáltatás Foglalkoztatási és Szociális Adatbázisának rendszerben,
Foglalkoztatási és Szociális Adatbázisban adatváltozások folyamatos vezetése,
ASZA gépen kapcsolattartás felettes szervekkel,
Anyakönyvi ügyintézés és anyakönyvvezetés, ASZA gépen adatok rögzítése ezzel kapcsolatos adatszolgáltatás és anyakönyvi irattár kezelése,
Az ügykörébe tartozó hatósági bizonyítvány kiállítása,
Átmeneti segélyek elbírálásának előkészítése, megállapított segélyekről határozat készítés,
Aktívkorúak ellátásának előkészítése, a határozatok elkészítése,
Ápolási díjakkal kapcsolatos ügyintézés,
Időskorúak járadékával kapcsolatos ügyintézés,
Idősek Klubjával kapcsolatos ügyintézés,
Házi szociális gondozással kapcsolatos ügyintézés,
Szociális étkeztetésre vonatkozó feladatok ellátása,
Tiszteletdíjas gondozással kapcsolatos ügyintézés,
Lakásfenntartási támogatási ügyek,
Közgyógyellátási igazolványokkal kapcsolatos ügyek,
Lakásépítési, vásárlási támogatásokkal kapcsolatos igazolás elkészítése,
Előkészíti a Tiszabercel Község Önkormányzata Szociális és Egészségügyi Bizottság ülését, segíti a bizottság munkáját, elkészíti az ülésről a jegyzőkönyvet és postázza a felettes szerv felé,
Szociális és Egészségügyi Bizottsági üléseken helyettesíti a Dr. Szilágyi Norbert jegyzőt,
OEP felé a szociális rászorultságtól függő rendszeres pénzellátásban részesülőkről folyamatos adatszolgáltatás, valamint a jegyző által megállapított egészségügyi szolgáltatásra jogosultakról adatszolgáltatás,
Támogató szolgáltatást végző szolgálattal kapcsolattartás,
Szolgáltatástervezési koncepció elkészítése és a jogszabályban előírt felülvizsgálata,
Munkakörét érintő önkormányzati rendeletek aktualizálása (személyes gondoskodás ellátásáról, pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról),  
Krízishelyzetbe került állampolgárok ügyivel kapcsolatos ügyintézés,
Hadigondozási ügyek,
Köztemetés ügyek,
Hagyatéki eljárással kapcsolatos feladatok (vagyoni leltárkészítés, gyámügy),
-    Temetési segéllyel kapcsolatos ügyintézés,
Tüdőszűrés szervezése,
Véradás szervezése,
KSH felé adatszolgáltatás,
Akadályozatása esetén helyettesíti Magyar Józsefné és Kocsis Jánosné főmunkatársakat,
Egyéb munkáltató által eseti jelleggel meghatározott feladatok elvégzése.
Tevékenységét mindig a hatályos jogszabályok, valamint belső szabályzatok alapján végzi,
Tevékenysége során megfelelő, részletes szóbeli tájékoztatást ad az ügyfelek, a köztisztviselők, valamint a képviselő-testület és a polgármester részére.

általános igazgatási vezető tanácsos

pályázatok előkészítése, elkészítése, elszámolások végrehajtásával kapcsolatos ügyek intézése,
házipénztár kezelése- kiadási-bevételi pénztárbizonylat- napi pénztár jelentés- beérkezett számlák és az előzetesen felszámított forgalmi adó nyilvántartása házi pénztár vonatkozásában (FEUVE ellenőrzési nyomvonal alapján),
önálló és részben önálló intézmények esetében a beszerzések számláinak, bizonylatainak érvényesítése készpénzfizetési számlák esetében (FEUVE ellenőrzési nyomvonal alapján),
kereskedelemmel kapcsolatos eljárások, hatósági ellenőrzések lefolytatása, nyilvántartások vezetése,
államigazgatási és önkormányzati hatósági ügyek intézése,
köztisztviselők teljesítményértékelésével és minősítésével kapcsolatos ügyintézés,
képviselő-testületi tagok, köztisztviselők vagyonnyilatkozatával kapcsolatos ügyintézés,
rendezvények előkészületeinek munkálataiban való részvétel (meghívók postázása, borítékok címzése),
Tiszabercel Község Önkormányzata e-mailok kezelése, részbeni ügyintézése,
civil szervezetek munkáinak részbeni segítése (NCA pályázat, elszámolások készítése, levelek megírása),
statisztikai jelentés készítése,
távollét, összeférhetetlenség esetén helyettesíti Dr. Szilágyi Norbert jegyzőt,
akadályoztatása esetén helyettesíti Újhelyi Pálné pénzügyi főmunkatársat,
köztisztviselői nyilvántartás vezetése, adatszolgáltatása a Központi Közszolgálati Nyilvántartás felé az előírt határidőig,
személyi anyagok kezelése (FEUVE ellenőrzési nyomvonala alapján),
alkalmazási okiratok (közalkalmazotti, köztisztviselői, munkavállalói –közfoglalkoztatott),
kinevezések előkészítése,
átsorolások ügyintézése,
gondoskodik a személyi anyagok kezeléséről,
intézi a keletkezett birtokvitás ügyeket,
ellátja a növényvédelmi, növény-egészségügyi feladatokat,
ellátja az állatvédelem körébe tartozó, feladatokat,
eljár a vadkár ügyekben,
munkakörével kapcsolatos statisztikai és egyéb adatszolgáltatások teljesítése,
munkaviszony megszüntetésének előkészítése, ügyintézése,
munkaügyekkel kapcsolatos havi változásjelentés, változóbér elszámolás,
vasúti utalványok kiállítása köztisztviselők részére,
nem rendszeres kifizetések feladása, minden hó 28-ig,
iskolai, óvodai ellátmányok elszámolásának bizonylatolása, a rovat elszámolás mellékletét képező számlák, bizonylatok alapján, és azok érvényesítése (FEUVE ellenőrzési nyomvonala alapján),
egyéb munkáltató által eseti jelleggel meghatározott feladatok elvégzése,
tevékenységét mindig a hatályos jogszabályok, valamint belső szabályzatok alapján végzi,
tevékenysége során megfelelő, részletes szóbeli tájékoztatást ad az ügyfelek, a köztisztviselők, valamint a képviselő-testület és a polgármester részére.

Bogár Zsombor pénzügyi főmunkatárs

gazdálkodási és anyaggazdálkodási feladatok ellátása (FEUVE ellenőrzési nyomvonal alapján),
kis és nagy értékű tárgyi eszközök nyilvántartása, értékcsökkenés elszámolása (Tiszabercel Község Önkormányzata, Tűzoltó egyesület, Ravatalozó, Rév, Teleház, Körzeti Egészségügy, Védőnői Szolgálat, Házasságkötő) FEUVE ellenőrzési nyomvonal alapján,
selejtezések ügyintézése (FEUVE ellenőrzési nyomvonal alapján),
leltározások ügyintézése (FEUVE ellenőrzési nyomvonal alapján),
beérkező számlák nyilvántartása /Tiszavasvári Takarékszövetkezet (FEUVE ellenőrzési nyomvonal alapján)
utalások, utalványozások Tiszavasvári Takarékszövetkezet (FEUVE ellenőrzési nyomvonal alapján),
önálló és részben önálló intézmények esetében a beszerzések számláinak, bizonylatainak érvényesítése átutalásos számlák esetében,
kimenő számlák és az előzetesen felszámított forgalmi adó befizetési kötelezettség nyilvántartása Tiszavasvári Takarékszövetkezet (FEUVE ellenőrzési nyomvonal alapján),
beérkező számlák és az előzetesen felszámított általános forgalmi adó nyilvántartása Tiszavasvári Takarékszövetkezet (FEUVE ellenőrzési nyomvonal alapján),
Tiszavasvári Takarékszövetkezet számlakivonatok rendszerezése,
étkezési utalványok nyilvántartása (FEUVE ellenőrzési nyomvonal alapján),
ingatlanvagyon – kataszter nyilvántartásának folyamatos vezetése,
ingatlanvagyon-utak statisztika elkészítése,
-    szigorú számadású nyomtatványok vezetése,
ruházati költségtérítéssel kapcsolatos nyilvántartás,
munkába járáshoz bérlettámogatás nyilvántartás,
családalapítási támogatással kapcsolatos nyilvántartás,
illetményelőleggel kapcsolatos nyilvántartás,
tanulmányi ösztöndíjjal kapcsolatos nyilvántartás,
kimutatás vezetése átvett ajándéktárgyakról,
iskolakezdési támogatás nyilvántartásának vezetése,
leadott kimutatások alapján telefonszámla elszámolása,
leadott megrendelőlapok rendszerezése,
egészségügyi alkalmassági vizsga tekintetében nyilvántartások vezetése,
intézmények dolgozói által befizetett étkezési térítési díjak nyilvántartása,
ellátja a készpénzforgalmat nem érintő területen az érvényesítéssel kapcsolatos feladatokat (FEUVE ellenőrzési nyomvonal alapján),
statisztikai jelentés készítése,
akadályoztatás esetén helyettesíti Tóthszegi-Németh Éva általános igazgatási vezető tanácsost,
egyéb munkáltató által eseti jelleggel meghatározott feladatok elvégzése.
Áfa bevallás elkészítése, az Áfa arányosítási szabályainak alkalmazása, bevallás elkészítése
kötelezettségvállalás nyilvántartásának vezetése (FEUVE ellenőrzési nyomvonala alapján),
ellátja a költségvetési szervek jogállásáról szóló törvényből adódó, a költségvetési szervek törzskönyvi nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat,
pénzforgalmi bank –és pénztárbizonylatok, bér-és járulék, bruttó támogatás, nettó finanszírozás és egyéb mérlegtételek változásaival kapcsolatos bizonylatok gyűjtése a  könyvelés részére, folyamatos rendezettség megtartásával,
tevékenységét mindig a hatályos jogszabályok, valamint belső szabályzatok alapján végzi,
tevékenysége során megfelelő, részletes szóbeli tájékoztatást ad az ügyfelek, a köztisztviselők, valamint a képviselő-testület és a polgármester részére.

Vojsánszki Andrienn: ügykezelő

ügykezelési feladatok, (ezen belül iktatás, előadói ív vezetése, irattárazás, előadói munkanaplók vezetése minden ügyintéző tekintetében stb.),
gépírói feladatok,
a Tiszabercel Község Önkormányzata Képviselőtestület üléseinek előkészítése, jegyzőkönyvi kivonatok előkészítése, megküldése az érintetteknek, az ülésről jegyzőkönyv készítése,
a SZEB kivételével a bizottsági jegyzőkönyvek elkészítése,
lakossági panaszok alapján jegyzőkönyv felvétele,
lőfegyverrel, tűzrendészettel kapcsolatos szabálysértési priusz-nyilvántartás,
szabálysértési iktatókönyv vezetése,
statisztikai jelentés készítése,
méhészettel kapcsolatos ügyintézés,
postázással, postai forgalommal kapcsolatos feladatok ellátása,
ügyfélszolgálati teendők ellátása,
titkársági feladatok ellátása a polgármester és a jegyző tekintetében
vezeti az önkormányzati rendeletek nyilvántartását, elvégzi a rendeleteket egységes szerkezetbe foglalását
vezeti a méhészek, a méhek vándoroltatásának nyilvántartását,
egyéb munkáltató által eseti jelleggel meghatározott feladatok elvégzése,
szabálysértési priorálással kapcsolatos adatszolgáltatások teljesítése.
tevékenységét mindig a hatályos jogszabályok, valamint belső szabályzatok alapján végzi,
tevékenysége során megfelelő, részletes szóbeli tájékoztatást ad az ügyfelek, a köztisztviselők, valamint a képviselő-testület és a polgármester részére.